A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat

Vol. 2. (2017). No. 4.Menedzsmenttudományok / Management Sciences

Varga K.
A regionális társadalmi innováció kérdései
Issues of regional social innovation

Rózsa A.
,
Darabos É.
A fémkereskedelmi tevékenység szabályozása, különös tekintettel a fémhulladék beszerzésére
Control of metal trading activities, in particular the purchase of scrap metal

Popovics P.
,
Gál T.
,
Katonáné Kovács J.
,
Árváné Ványi G.
Team Coaching eszközök alkalmazása az egyetemi oktatásban - esettanulmány
Application of Team Coaching tools for university education – case study

Pierog A.
Felnőttkori tanulási motivációk feltárása különböző képzési szinteken
Explore adult learning motivations of various training levels

Orbán Sz. G.
,
Szabados Gy. N.
Mezőgazdaság és idénymunka - sajátosságok és kilátások
Agriculture and seasonal work - Features and Prospects

Oláh J.
,
Erdei E.
,
Popp J.
A termelésirányítási rendszer hatékonyságának vizsgálata
Efficiency analysis of production management system

Nagy A.
,
Tobak J.
,
Kun G.
Családi vállalkozás fejlesztése franchise rendszerben
Development of a family business in a franchise system

Nagy L.
,
Csipkés M.
Paraméteres programozás alkalmazása az optimális termelési szerkezet meghatározásánál
Parametric programming applied to the optimal production structure in determining

Nagy R.
,
Balogh P.
Egyetemi hallgatók motivációs és személyes kompetenciáinak statisztikai vizsgálata főkomponens és klaszteranalízissel
Statistical evaluation of University student’s motivation and personal competency with principal component and cluster analysis

Michelberger P.
,
Horváth Zs.
Biztonságorientált folyamatmenedzsment
Security Oriented Process Management

Mészáros Sz.
A szalma alternatív felhasználása
The alternative use of straw

Sütő D.
A controlling fejlődéstörténete, helye és szerepe a gazdálkodó szervezetekben
Evolution, place and role of controlling in a business organisation

Szabó K.
,
Poór J.
,
Kiss Á. G.
,
Blstáková J.
,
Karoliny M.
,
Körösparti P.
,
Csipkés M.
A HR stratégiai szerepe Magyarországon és Szlovákiában a nemzetközi Cranet kutatás tükrében (2015-2016)
Strategic role of HR in Hungary and Slovakia, based on the International Cranet Research (2015-2016)

Ványi N.
A kapcsolati minőséget meghatározó tényezők értékelése a vevő-szállító együttműködések vonatkozásában
Evaluation of the factors defining the relationship quality in respect of the customer-supplier cooperation

Ujhelyi M.
A sötét hármas megjelenése egyetemi hallgatók körében
The appearance of dark triad among university students

Tóthné Kiss A.
Innovációs projektek tapasztalatai az „európai paradoxon” tükrében
Experiences of innovation projects in the light of the „European Paradox”

Tóth Z.
Az elektromos autózás térhódítása Magyarországon
The electric vehicle penetration in Hungary

Tarnóczi T.
,
Fenyves V.
Az Észak-Alföldi regió élelmiszer-kiskereskedelmi vállalatainak kockázatelemzése
Risk Analysis of food retail companies in Hungary’s Northern Great Plain Region

Takács T.
Szervezeti kultúra vizsgálata egy magyarországi vállalat közép- és műszakvezetői körében
Examination of organizational culture among middle-managers and shift leaders in a Hungarian company

T. Kiss J.
Az oktatás, mint humántőke-beruházásra fordított kiadások makrogazdasági vizsgálata
Macroeconomic analysis of expenditures on education as human capital investments

Sztányi R.
Munkaerőpiaci kereslet vizsgálata az építőipari szakmák esetében
Examination of labor market demand in the case of the construction professions

Szondi R.
,
Gergely É.
Egy gyakornoki program kiválasztási és beillesztési folyamatának vizsgálata
Evaluation of a trainee program’s selection and induction

Szabó K.
,
Kelemen A.
,
Kőmíves P. M.
Az Y generáció és az álláskeresés
Y generation and the job seeking

Leskó A. K.
A klaszter, mint tanuló szervezet
The cluster as a learning organization

Lámer G.
Geotechnikai kockázatok és hatásuk a beruházásra foghíjbeépítésnél
Geotechnical Risks and its Influence on Investment in the Case of Vacant Locus

Kun A. I.
Hallgatói vélemények szakmai gyakorlatról és tanulás melletti munkavégzésről
Opinions of Higher Education Students about Internships and Working while Studying

Diószeginé Zentay É.
Pályázatok értékelése a hatályos közbeszerzési törvény és a vonatkozó jogszabályok szerint
Grants rating due to operative public procurement law and by applicable regulations

Darabos É.
,
Rózsa A.
A lízing, mint hosszú távú eszközfinanszírozás sajátosságai Magyarországon
The special aspects of leasing as long-term asset financing method in Hungary

Dajnoki K.
,
Kőmíves P. M.
Migránsok alkalmazásának megítélése munkavállalók körében
The evaluation of the employment of migrants by employees

Cserpes I.
,
Szabó J.
Építőipari kockázatok rétegei
Analysis of construction risks of layer

Csáki-Darabos R.
Vállalati teljesítménymérés az e-kereskedelemben
Corporate performance measurement in the e-commerce

Buzás F.
,
Kiss S.
,
Mező I.
A vállalati vagyon és a finanszírozás összefüggései a vagyonértékelés szempontrendszere szerint

Bujalosné Kóczán É.
Elsős mérnökhallgatók véleménye (a szakmáról, a szakmai erkölcsről és a mérnöki etika tárgyról)

Bene Á.
,
Móré M.
Egy világméretű sportesemény, a 2017 Vizes Világbajnokság néhány társadalmi aspektusa a jövő managereinek szemszögéből a felkészülési időszakban

Bartók I.
Környezeti kihívások – stratégiai válaszok
Environmental Challenges – Strategic Responses

Barizsné Hadházi E.
,
Kiss Zs.
Internetezési szokások és etikai értékrend közötti lehetséges összefüggések vizsgálata közgazdászhallgatók körében
Connection between internet using habits and ethical attitude of business students

Fróna D.
,
Oláh J.
,
Harangi-Rákos M.
A fa értékteremtési lánc logisztikai koncepciója
The logistics conception of the value chain of wood

Gályász J.
,
Darnai B.
,
Antal J.
A nyílt innováció modelljének alkalmazása a beszállítói programokban
Adapting open innovation model in supplier qualification programs

Kucsma D.
Üzleti menedzsment közszférabeli adaptációjának kihívásai
Challenges for adaptation of business management

Kovács L.
A bankvezetési kultúra változása a gazdasági válság hatására

Kotsis Á.
Egyén, oktatás vagy munkahelyi környezet? Mi befolyásolja a diplomások foglalkoztatásának minőségét?
The Individual, Education or Work environment influences the quality of graduates’ employment?

Kiss M.
,
Sátor V. B.
,
Kontor E.
,
Kun A. I.
Markmyprofessor: Minél több, annál jobb?
Markmyprofessor: the More the Better?

Kiss Zs.
,
Barizsné Hadházi E.
Felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók önértékelése
Vocational training students’ self-assessment in higher education

Kiss A.
A vállalat értékteremtőinek empirikus vizsgálata a globális pénzügyi válság tükrében
The empirical examination of firm value drivers regarding the global financial crisis

Kerezsi D.
A kiegészítő melléklet szerepe a piaci szereplők tájékoztatásában
The role of statutory notes in informing market players

Jenei T.
A kockázat finanszírozása, a finanszírozás kockázata geotermikus beruházások esetén
Risk Financing and Financing Risks In Case of Geothermal Investments

Héder M.
Munkaerő- vagy tehetséghiány? – Fogalmi különbségek feltárása a hatékony gyakorlati alkalmazás érdekében
Labour- or talent shortage? – Exploring the conceptual differences for effective practice

Halczman A.
Minőségirányítási rendszer követelmények (ISO 9001:2015)
Quality management system requirements

Árváné Ványi G.
,
Katonáné Kovács J.
,
Popovics P.
,
Gál T.
A Z generáció felsőoktatással kapcsolatos motivációinak és elvárásainak vizsgálata
Examination of Z generation’s motivation and expectations on higher education