A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat

Vol. 1. (2016). No. 1.Menedzsmenttudományok / Management Sciences

Bessenyei István
Vállalati stratégia a lineáris tevékenységelemzés modelljében
Business strategy in the model of linear activity analysis of production

Nagy Erzsébet Zsuzsanna
Ösztönzési módszerek hagyományos és Lean szemléletű termelésben
Incentive methods of traditional and lean production

Nádasdi Ferenc
,
Keszi-Szeremlei Andrea
„Forradalmi” változások a menedzsment területén

Morauszki Kinga
,
Lajos Attila
Vevő – beszállító kapcsolatok és jellemzőik az autóiparban
Customer and supplier relationships and their characteristic in the automotive

Matkó Andrea
,
Takács Tímea
A vezetési stílus vizsgálata és összehasonlítása két multinacionális vállalat esetében
Examination and comparison of leadership style of two multinational company

Madarász Tamás
Néhány választott egyéni sportág jelenlegi helyzetének és versenyképességének elemzése Magyarországon

Lámer Géza
A köröndi Tűz egy építőmérnök szemével III. Rész. Az Életveszélyelhárítás II. üteme, felkészülés az állagvédelemre
The fire on the körönd by the eyes of an engineer paRt. III. The SEcond time of averting of life-danger, preparation on conservation

Kun András István
,
Ujhelyi Mária
Szervezeti kultúra és tanulmányi teljesítmény a műszaki menedzser hallgatók körében
Organisational culure and academic performance of Technical Management BSc students

Kovács Ágota
,
Jenei Tünde
Napenergia használata villamosáram termelésre egy családi házon vizsgálva

Kocsi Balázs
,
Budai István
Kapacitásszámítási modell fejlesztése
Developing of Capacity analysis method

Kiss Zsuzsanna
,
Barizsné Hadházi Edit
Műszaki diplomások munkaerő-piaci sikeressége
Labour market success of engineering graduates

Nagy Tamás Zoltánné
Japán és német kultúra beillesztése a Magyar vállalat működésébe
The implementation of the Japanese and the German culture into the operation Hungarian firm

Oláh Judit
A raktári szolgáltatások minőségi mutatói
Quality indexes of warehouse services

Zolfiquar Sehar
Link between Corporate Philanthropy and Corporate Financial Performance: Evidence from Pakistani Textile Sector

Ujhelyi Mária
,
Kun András István
Szervezeti kultúra vizsgálata OCAI modellel a debreceni egyetem műszaki menedzser hallgatói körében
Examining Organisational culture with OCAI among Technical Management BSc students of the university of Debrecen

Török László
Teljesítménymenedzsment innovációja egy könnyüipari középvállalkozásnál /szervezeti teljesítmény növelése egy új motivációs rendszerrel/
Performance management innovation is a medium-sized enterprises of light industry

T. Kiss Judit
A tudásgazdaság jellemzői Magyarország vonatkozásában
Characteristics of knowledge economy in respect of hungary

Sztányi Róbert
Szakemberhiány vizsgálata és feltételezett okai az építőiparban

Szendrei János
,
Grasselli Gábor
,
Kocsi Balázs
,
Budai István
,
Szűcs Edit
Model calculations on the use of mobile and stationary units for wood pellet production

Szabolcsi Sára
Vezetési stílusok egykor és most

Piricz Noémi
The relationship among ethics and conflict management in Hungarian metal and machinery supply chains

Pierog Anita
,
Erdei Panni
,
Gergely Éva
A Z generáció vezetőkkel szembeni elvárásai
Z generation’s expectations against leaders

Pauluk Júlia
Raktártechnológiai megoldásokkal kapcsolatos menedzsmentdöntések
Solutions of Warehouse technology in connection with management decisions

Kispál-Vitai Zsuzsanna
Comparative analysis of motivation theories

Karoliny Mártonné
Az egészségtudatos vállalati magatartás fejlesztésének diagnosztikai modellje
Diagnostic Model for Supporting the Development of Health-conscious Organizational Behavior

Bujalosné Kóczán Éva
Elmélet és gyakorlat ellentmondásossága a mérnöki etikában

Bányai Gábor
,
Boruzs Klára
,
Bíró Klára
A munkahelyi mobbing kezelésének jogi vetületei
The legal aspects and challenges of managing workplace mobbing

Bene Ágnes
,
Bene Péter
Specialties of first SMED in pharmaceutical manufacturing

Bedzsula Bálint
Minőségfejlesztés a felsőoktatásban - indikátorok és visszajelzések szerepe a tantárgyfejlesztésben
Quality improvement in higher education – Role of indicators and student feedbacks in Course improvement

Barizsné Hadházi Edit
,
Kiss Zsuzsanna
Hallgatók etikai attitűdvizsgálata
Ethical attitudes by students

Boruzs Klára
,
Bányai Gábor
,
Bíró Klára
Új kihívások az Európai Unió egészségügyi rendszerében
New challenges for health systems of the European Union

Balla Tibor
Leadership vizsgálat módszertani megalapozása a felsőoktatásban
The sustain of the leadership methodology in higher education

Balázs-Földi Emese
Fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek alkalmazási gyakorlata a nyílt munkaerő-piacon
Employment practice of persons with disabilities and a reduced work capacity in the open labour market

Baksi Zsolt
A vállalati kultúra sajátosságai a KKV szektorban
Features of organizational culture in SME sector

Bácsné Bába Éva
Szervezeti struktúra jellemzői spanyol labdarúgó kluboknál

Cserpes Imre
,
Szabó József
Építőipari kockázatok vizsgálata
Analysis of construction risks

Csüllög Mihály
A Debreceni Egyetem Műszaki Karának hallgatóinak jövedelmi várakozásai és diplomaszerzési ösztönzői
The Expectations and Motivation Regarding Future Income and graduation of the Students of the University of Debrecen, Faculty of Engineering

Karoliny Mártonné
,
Bálint Brigitta
,
Galambosné Tiszberger Mónika
Hogyan gondozzuk a munkavállalók karrierjét? Fókuszban a szervezeti karriermenedzsment eszközök
How should we develop the careers of our employees? Organizational career management tools in focus

Jenei Tünde
Leggyakrabban használt kockázatkezelési modellek összehasonlítása
Compare the most frequently used models of risk management

Gurabi Attila
,
Mátrai Norbert
PDCA – Hogyan tanul a szervezet?
PDCA – How does the organization learn?

Gergely Éva
A teljesítménymenedzsment funkcionális jellege
Functional character of the performance management

Gál Tímea
,
Szendi Anikó
,
Árváné Ványi Georgina
A márkázás hatásainak vizsgálata a fogyasztói magatartásra két FMCG vállalat példáján keresztül

Fónai Mihály
Menedzsment szakos hallgatók a munkaerőpiacon: az elhelyezkedés mintázatai

Dombora Sándor
,
Michelberger Pál
Információbiztonság szerepe az üzleti folyamatokban
The role of information security in the business processes

Diószeginé Zentay Éva
Közbeszerzés lebonyolítása a hatályos jogszabályok tükrében
Liquidation of public procurement due to operative regulations

Dénes Rita
Minőségi indikátorok használata az egészségügyben – mozgásszervi rehabilitáció–
Importance of quality indicators in the healthcare – in case of musculoskeletal rehabilitation –

Dajnoki Krisztina
,
Kőmíves Péter Miklós
Migránsokkal kapcsolatos munkaerőpiaci attitűdök feltárása egyetemi hallgatók körében
Exploration of Labour-Market Attitudes Towards Migrants Among University Students

Árváné Ványi Georgina
,
Katonáné Kovács Judit
,
Gál Tímea
,
Popovics Péter
Vállalkozói képzés a 21. században a felsőoktatásban – lehetőségek, módszerek, jó gyakorlatok